Division KELLER
Please choose your language:

Máy tính phát xạ

Giúp đỡ
Độ phát xạ chính xác thiết lập trên Nhiệt kế được tính từ giá trị đo được hiển thị trên Nhiệt kế, nhiệt độ vật thể thực, cài đặt phát xạ trên Nhiệt kế và nhiệt độ môi trường (cần thiết cho một số loại).
Giá trị đo được tính bằng Nhiệt kế được hiển thị dựa trên nhiệt độ của vật thể thật, độ phát xạ của vật đo, độ phát xạ được cài đặt trên Nhiệt kế và nhiệt độ môi trường (cần thiết cho một số loại).
Nhiệt kế hồng ngoại
Quotient
  • kiểu hai màu
  • Một màu 1
  • Hai màu 2
Phát xạ cài sẵn
Tỷ lệ phát thải được đặt
Nhiệt độ môi trường
Nhiệt độ của đối tượng đo
Giá trị đo của Nhiệt kế
Nhiệt kế hồng ngoại
Quotient
  • kiểu hai màu
  • Một màu 1
  • Hai màu 2
Phát xạ cài sẵn
Giá trị đo của Nhiệt kế
Nhiệt độ môi trường
Nhiệt độ của đối tượng đo
Tỷ lệ phát thải được đặt
INDICE 6 Login
© 2001-2023 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt