Division KELLER
Please choose your language:

Tải xuống

Các tài liệu quảng cáo hiện tại và mô tả ứng dụng có sẵn để tải xuống trên các trang này. Tất cả các tệp có sẵn dưới dạng tệp pdf và có thể được mở bằng ACROBAT Reader.
Một số sản phẩm của chúng tôi có chứa các thành phần của bên thứ ba. Thông tin về giấy phép của bên thứ 3 có thể được tìm thấy tại đây.
Application Notes Application Notes
Nhôm
Application Note Nhôm
vi
Building materials
Application Note CellaAsphalt
vi
Application Note Concrete Mixers
vi
Application Note Glued laminated timber
vi
Combustion plant
Application Note CellaCombustion
vi
Foundry
Application Note Casting channel
vi
Application Note CellaCast
vi
Furnace
Application Note Furnace
vi
Glass
Application Note Glass
vi
Induction
Application Note CellaInduction
vi
Steel
Application Note Metal sheets
vi
Application Note Roller stand
vi
Application Note Tube rolling mill
vi
Application Note
vi
Wire
Application Note CellaWire
vi
Application Note Measurement of filaments
vi
Brochures Brochures
General brochures
Brochure KELLER Image
vi
Portable pyrometer
Brochure CellaCast PA80 PT180
vi
Brochure CellaCast PA83 PT183
vi
Brochure CellaPort PT
vi
Brochure Mikro PV 11
vi
Stationary pyrometer
Brochure CellaTemp PA
vi
Brochure CellaTemp PK PKF PKL
vi
Brochure CellaTemp PR
vi
Brochure CellaTemp PX
vi
Brochure Flyer Giao tiếp IO Link
vi
Infrared switch
Brochure CellaSwitch PKS
vi
Accessories
Brochure Controller PGR 5220
vi
Brochure Illumination ring
vi
Brochure Multifunctional Displays
vi
Brochure Oscillating Mirror PZ 20 X
vi
Brochure Supplementary lenses
vi
Data Sheet Vacuum Feed-Through for Fibre Optic Cables
vi
Questionnaire
Questionnaire Artificial Diamonds
vi
Questionnaire CellaCast
vi
Questionnaire CellaCombustion
vi
Questionnaire PLD Processes
vi
Questionnaire Production of SiC
vi
Questionnaire Radiation Pyrometers
vi
Phần mềm
Brochure CellaView
vi
Brochure KITS App
vi
Seminars
Brochure Flyer Inhouse seminar
vi
Certificates Certificates
Files
Certificate Energy Management
vi
Certificate Environmental Management
vi
Certificate Quality Management
vi
Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Device types
Declaration of conformity Declaration of Conformity PAxx
vi
Declaration of conformity Declaration of Conformity PKSxx
vi
Declaration of conformity Declaration of Conformity PKxy
vi
Declaration of conformity Declaration of Conformity PRxx
vi
Declaration of conformity Declaration of Conformity PT1xx
vi
Declaration of conformity Declaration of Conformity PV11
vi
Declaration of conformity Declaration of Conformity PXxx
vi
Declaration of conformity Declaration of Conformity PZ-Prof
vi
Declaration of conformity Declaration of Conformity VP 20xx
vi
UKCA Declaration of Conformity PAxx
vi
UKCA Declaration of Conformity PKSxx
vi
UKCA Declaration of Conformity PKxy
vi
UKCA Declaration of Conformity PRxx
vi
UKCA Declaration of Conformity PT1xx
vi
UKCA Declaration of Conformity PV11
vi
UKCA Declaration of Conformity PXxx
vi
UKCA Declaration of Conformity PZ-Prof
vi
RoHS-Reach
Declaration of conformity RoHS-REACH Declaration of Conformity
vi
Drawings Drawings
Optical accessories
PA_000
Drawing PA 10-001
vi
Drawing PA 10-002
vi
Drawing PA 10-003
vi
Drawing PA 10-004
vi
Drawing PA 10-005
vi
Drawing PA 10-006
vi
Drawing PA 10-007
vi
Drawing PA 10-008
vi
Drawing PA 10-009
vi
Drawing PA 15-001
vi
Drawing PA 15-002
vi
Drawing PA 15-003
vi
Drawing PA 15-004
vi
Drawing PA 15-005
vi
Drawing PA 15-006
vi
Drawing PA 15-007
vi
Drawing PA 15-008
vi
Drawing PA 15-009
vi
Drawing PA 20-001
vi
Drawing PA 20-002
vi
Drawing PA 20-003
vi
Drawing PA 20-004
vi
Drawing PA 20-005
vi
Drawing PA 20-006
vi
Drawing PA 20-007
vi
Drawing PA 20-008
vi
Drawing PA 20-009
vi
Drawing PA 20-010
vi
Drawing PA 20-011
vi
Drawing PA 20-012
vi
Drawing PA 20-013
vi
Drawing PA 20-014
vi
Drawing PA 20-015
vi
Drawing PA 20-024
vi
Drawing PA 20-025
vi
Drawing PA 20-026
vi
Drawing PA 20-027
vi
Drawing PA 20-028
vi
Drawing PA 20-029
vi
Drawing PA 20-030
vi
Drawing PA 20-032
vi
Drawing PA 20-033
vi
Drawing PA 20-036
vi
Drawing PA 20-037
vi
Drawing PA 20-038
vi
Drawing PA 20-039
vi
Drawing PA 20-040
vi
Drawing PA 20-042
vi
Drawing PA 20-045
vi
Drawing PA 20-047
vi
Drawing PA 20-048
vi
Drawing PA 20-049
vi
Drawing PA 20-050
vi
Drawing PA 20-051
vi
Drawing PA 20-052
vi
Drawing PA 20-054
vi
Drawing PA 20-055
vi
Drawing PA 20-056
vi
Drawing PA 20-058
vi
Drawing PA 20-059
vi
Drawing PA 20-060
vi
Drawing PA 20-061
vi
Drawing PA 20-062
vi
Drawing PA 20-063
vi
Drawing PA 20-064
vi
Drawing PA 20-065
vi
Drawing PA 20-066
vi
Drawing PA 20-067
vi
Drawing PA 20-069
vi
Drawing PA 20-071
vi
Drawing PA 20-073
vi
Drawing PA 20-075
vi
Drawing PA 20-076
vi
Drawing PA 20-078
vi
Drawing PA 20-079
vi
Drawing PA 20-080
vi
Drawing PA 20-081
vi
Drawing PA 20-082
vi
Drawing PA 20-083
vi
Drawing PA 20-084
vi
Drawing PA 20-086
vi
Drawing PA 20-087
vi
Drawing PA 20-088
vi
Drawing PA 20-089
vi
Drawing PA 20-090
vi
Drawing PA 20-091
vi
Drawing PA 20-092
vi
Drawing PA 20-093
vi
Drawing PA 20-094
vi
Drawing PA 20-095
vi
Drawing PA 20-096
vi
Drawing PA 20-097
vi
Drawing PA 20-098
vi
Drawing PA 20-099
vi
Drawing PA 20-100
vi
Drawing PA 20-101
vi
Drawing PA 20-102
vi
Drawing PA 20-103
vi
Drawing PA 20-104
vi
Drawing PA 20-106
vi
Drawing PA 20-107
vi
Drawing PA 20-108
vi
Drawing PA 20-109
vi
Drawing PA 20-110
vi
Drawing PA 20-111
vi
Drawing PA 20-112
vi
Drawing PA 20-114
vi
Drawing PA 20-115
vi
Drawing PA 20-116
vi
Drawing PA 20-117
vi
Drawing PA 20-118
vi
Drawing PA 20-119
vi
Drawing PA 20-120
vi
Drawing PA 20-121
vi
Drawing PA 20-122
vi
Drawing PA 20-123
vi
Drawing PA 20-124
vi
Drawing PA 20-125
vi
Drawing PA 21-001
vi
Drawing PA 41.01.fibre optic sensor head
vi
Drawing PA 41.02.fibre optic sensor head
vi
Drawing PA 41.03.fibre optic sensor head
vi
Drawing PA 41.xx
vi
Drawing PA 43-001.PA Distance con. Optics
vi
Drawing PA 43-002.PA Chart
vi
Drawing PA 43-003.PA Chart
vi
Drawing PA 83-001
vi
Drawing PA 83-002
vi
Drawing PA 83-003
vi
Drawing PA 83-004
vi
Drawing PA 83-005
vi
Drawing PA 83-006
vi
Drawing PA 83-007
vi
Drawing PA 83-008
vi
Drawing PA 83-009
vi
Drawing PA 83-010
vi
Drawing PA 83-011
vi
Drawing PA 83-012
vi
Drawing PA 83-013
vi
Drawing PA 83-014
vi
Drawing PA 83-015
vi
Drawing PA 90-001
vi
PA_K000
Drawing PA 10-K001
vi
Drawing PA 10-K002
vi
Drawing PA 10-K003
vi
Drawing PA 10-K004
vi
Drawing PA 20-K001
vi
Drawing PA 20-K002
vi
Drawing PA 20-K003
vi
Drawing PA 20-K004
vi
Drawing PA 20-K005
vi
Drawing PA 20-K006
vi
Drawing PA 20-K007
vi
Drawing PA 28-K001
vi
Drawing PA 28-K002
vi
Drawing PA 29-K001
vi
Drawing PA 29-K002
vi
Drawing PA 29-K003
vi
Drawing PA 30-K001
vi
Drawing PA 30-K002
vi
Drawing PA 40-K001
vi
Drawing PA 40-K002
vi
Drawing PA 40-K003
vi
Drawing PA 40-K004
vi
Drawing PA 40-K005
vi
Drawing PA 40-K006
vi
Drawing PA 40-K007
vi
Drawing PA 40-K008
vi
Drawing PA 40-K009
vi
Drawing PA 40-K010
vi
Drawing PA 40-K011
vi
Drawing PA 40-K012
vi
Drawing PA 40-K013
vi
Drawing PA 40-K014
vi
Drawing PA 40-K015
vi
Drawing PA 40-K016
vi
Drawing PA 40-K019
vi
Drawing PA 40-K020
vi
Drawing PA 40-K021
vi
Drawing PA 40-K023
vi
Drawing PA 40-K024
vi
Drawing PA 40-K025
vi
Drawing PA 40-K026
vi
Drawing PA 40-K027
vi
Drawing PA 40-K028
vi
Drawing PA 40-K029
vi
Drawing PA 40-K030
vi
Drawing PA 41-K001
vi
Drawing PA 41-K002
vi
Drawing PA 43-K001
vi
Drawing PA 44-K001
vi
Drawing PA 50-K001
vi
Drawing PA 60-K001
vi
Drawing PA 60-K002
vi
Drawing PA 80-K001
vi
Drawing PA 80-K002
vi
Drawing PA 81-K001
vi
Drawing PA 83-K001
vi
Drawing PA 83-K002
vi
Drawing PA 83-K003
vi
Drawing PA 83-K004
vi
Drawing PA 83-K006
vi
Drawing PA 83-K011
vi
Drawing PA 83-K012
vi
Drawing PA 83-K013
vi
Drawing PA 83-K014
vi
Drawing PA 83-K015
vi
Drawing PA 83-K016
vi
Drawing PA 83-K018
vi
PA_abc
Drawing PA 10 C
vi
Drawing PA 10 I
vi
Drawing PA 11 K
vi
Drawing PA 11 U
vi
Drawing PA 15 A
vi
Drawing PA 15 C
vi
Drawing PA 20 B AF1 E
vi
Drawing PA 20 B AF1
vi
Drawing PA 20 B AF2
vi
Drawing PA 20 C
vi
Drawing PA 20 D
vi
Drawing PA 20 E AF1
vi
Drawing PA 20 E AF2
vi
Drawing PA 20 I AF1
vi
Drawing PA 20 I AF2
vi
Drawing PA 20 K
vi
Drawing PA 20 M AF1 E
vi
Drawing PA 20 M AF1
vi
Drawing PA 20 M AF2 E
vi
Drawing PA 20 M AF2
vi
Drawing PA 20 M AF3
vi
Drawing PA 20 M AF4 E
vi
Drawing PA 20 M AF4
vi
Drawing PA 20 P
vi
Drawing PA 20 R AF1
vi
Drawing PA 20 S AF1
vi
Drawing PA 40 B AF1
vi
Drawing PA 40 M AF1
vi
Drawing PA 40 M AF2
vi
Drawing PA 40
vi
Drawing PA xx
vi
Drawing PA xx
vi
Drawing PA xx
vi
Drawing PA xx
vi
Drawing PA xx
vi
Drawing PA xx
vi
PB
PK_000
Drawing PK 01-002
vi
Drawing PK 01-003
vi
Drawing PK 01-006
vi
Drawing PK 01-007
vi
Drawing PK 01-010
vi
Drawing PK 01-011
vi
Drawing PK 01-012
vi
Drawing PK 01-013
vi
Drawing PK 01-014
vi
Drawing PK 01-015
vi
Drawing PK 01-017
vi
Drawing PK 01-020
vi
Drawing PK 01-021
vi
Drawing PK 01-022
vi
Drawing PK 01-023
vi
Drawing PK 01-024
vi
Drawing PK 01-027
vi
Drawing PK 01-028
vi
Drawing PK 01-029
vi
Drawing PK 01-030
vi
Drawing PK 01-031
vi
Drawing PK 01-032
vi
Drawing PK 01-033
vi
Drawing PK 11-001
vi
Drawing PK 11-002
vi
Drawing PK 11-003
vi
Drawing PK 11-004
vi
Drawing PK 11-005
vi
Drawing PK 11-006
vi
Drawing PK 11-007
vi
Drawing PK 15-001
vi
Drawing PK 15-002
vi
Drawing PK 15-003
vi
Drawing PK 15-004
vi
Drawing PK 15-005
vi
Drawing PK 15-006
vi
Drawing PK 15-007
vi
Drawing PK 15-008
vi
Drawing PK 15-009
vi
Drawing PK 15-010
vi
Drawing PK 15-011
vi
Drawing PK 21-001
vi
Drawing PK 21-002
vi
Drawing PK 21-004
vi
Drawing PK 21-005
vi
Drawing PK 21-006
vi
Drawing PK 21-007
vi
Drawing PK 21-008
vi
Drawing PK 21-009
vi
Drawing PK 21-010
vi
Drawing PK 21-012
vi
Drawing PK 21-013
vi
PK_K000
Drawing PK 11-K001
vi
Drawing PK 11-K002
vi
Drawing PK 11-K003
vi
Drawing PK 11-K004
vi
Drawing PK 12-K001
vi
Drawing PK 18-K001
vi
Drawing PK 21-K001
vi
Drawing PK 21-K002
vi
Drawing PK 21-K004
vi
Drawing PK 24-K001
vi
Drawing PK 29-K001
vi
Drawing PK 41-K001
vi
Drawing PK 51-K001
vi
Drawing PK 51-K002
vi
Drawing PK 51-K003
vi
Drawing PK 51-K004
vi
Drawing PK 62-K001
vi
Drawing PK 62-K002
vi
Drawing PK 62-K003
vi
Drawing PK 62-K004
vi
Drawing PK 68-K001
vi
Drawing PK 68-K002
vi
Drawing PK 68-K003
vi
Drawing PK 68-K004
vi
Drawing PK 68-K005
vi
Drawing PK 68-K007
vi
Drawing PK 68-K008
vi
Drawing PK 68-K009
vi
Drawing PK 68-K010
vi
Drawing PK 72-K001
vi
Drawing PK 72-K002
vi
Drawing PK 72-K003
vi
Drawing PK 72-K004
vi
Drawing PK 72-K005
vi
Drawing PK 72-K006
vi
Drawing PK 73-K001
vi
Drawing PK 73-K002
vi
Drawing PK 73-K003
vi
Drawing PK 73-K004
vi
Drawing PKF 36-K001
vi
Drawing PKF 66-K001
vi
Drawing PKF 66-K002
vi
Drawing PKF 66-K004
vi
Drawing PKF 66-K005
vi
Drawing PKF 66-K006
vi
Drawing PKF 66-K007
vi
Drawing PKF 66-K008
vi
Drawing PKF 66-K009
vi
Drawing PKL 11-K001
vi
Drawing PKL 28-K001
vi
Drawing PKL 28-K002
vi
Drawing PKL 28-K003
vi
Drawing PKL 29-K001
vi
Drawing PKL 38-K001
vi
Drawing PKL 63-K001
vi
Drawing PKL 63-K002
vi
Drawing PKL 68-K001
vi
Drawing PKL 68-K002
vi
PK_abc
Drawing PK 01 E AF2
vi
PR_000
Drawing PR 01-001
vi
Drawing PR 01-002
vi
Drawing PR 11-001
vi
Drawing PR 11-002
vi
Drawing PR 21-001
vi
Drawing PR 21-002
vi
PS_abc
Drawing PS 01 A AF1
vi
Drawing PS 01 A AF2
vi
Drawing PS 01 A AF3
vi
Drawing PS 01 I AF2
vi
Drawing PS 01 K AF1
vi
Drawing PS 01 O AF1
vi
Drawing PS 01 O AF2
vi
Drawing PS 01 Q AF1
vi
Drawing PS 01 Q AF2
vi
Drawing PS 01 R AF1
vi
Drawing PS 01 R AF2
vi
Drawing PS 01 V
vi
Drawing PS 01 Y
vi
Drawing PS 11 D AF2
vi
Drawing PS 11 E
vi
Drawing PS 11 G
vi
Drawing PS 11 K AF2
vi
Drawing PS 11 K AF3
vi
Drawing PS 11 K AF4
vi
Drawing PS 11 K-35 AF2
vi
Drawing PS 11 N AF4
vi
Drawing PS 11 N AF5
vi
Drawing PS 11 P AF1
vi
Drawing PS 11 R AF1
vi
Drawing PS 11 R AF2
vi
Drawing PS 11 U AF1
vi
Drawing PS 11 U AF2
vi
Drawing PS 11 V
vi
Drawing PS 11 W AF1
vi
Drawing PS 15 I AF1
vi
Drawing PS 15 I AF3
vi
Drawing PS 27 E AF1
vi
Drawing PS 27 E AF2
vi
Drawing PS 27 E AF3
vi
Drawing PS 27 E AF5
vi
Drawing PS 27 E AF6
vi
PX_000
Drawing PX 20-000
vi
Drawing PX 20-001
vi
PX_K000
Drawing PX 13-K001
vi
Drawing PX 13-K002
vi
Drawing PX 17-K001
vi
Drawing PX 17-K002
vi
Drawing PX 18-K001
vi
Drawing PX 18-K002
vi
Drawing PX 29-K001
vi
Drawing PX 29-K002
vi
Drawing PX 40-K001
vi
Drawing PX 40-K002
vi
Drawing PX 40-K003
vi
Drawing PX 44-K001
vi
Drawing PX 47-K001
vi
Drawing PX 47-K002
vi
Drawing PX 60-K001
vi
Drawing PX 60-K002
vi
Drawing PX 69-K001
vi
Drawing PX 83-K012
vi
PX_abc
Drawing PX xx
vi
Drawing PX xx
vi
Drawing PX xx
vi
Drawing PX xx
vi
PZ_000
Drawing PZ 20-067
vi
Drawing PZ 20-080
vi
Drawing PZ 20-081
vi
Drawing PZ 20-085
vi
Drawing PZ 20-087
vi
Drawing PZ 20-088
vi
Drawing PZ 20-089
vi
Drawing PZ 20-092
vi
Drawing PZ 20-093
vi
Drawing PZ 20-094
vi
Drawing PZ 20-095
vi
Drawing PZ 20-096
vi
Drawing PZ 20-097
vi
Drawing PZ 20-098
vi
Drawing PZ 20-099
vi
Drawing PZ 20-100
vi
Drawing PZ 20-101
vi
Drawing PZ 20-102
vi
Drawing PZ 20-103
vi
Drawing PZ 20-104
vi
Drawing PZ 20-105
vi
Drawing PZ 20-106
vi
Drawing PZ 40-014
vi
Drawing PZ 41-003
vi
Drawing PZ 41-014
vi
Drawing PZ 41-015
vi
Drawing PZ 41-016
vi
Drawing PZ 41
vi
Drawing PZ 41
vi
PZ_abc
Drawing PZ 10 A
vi
Drawing PZ 10 C AF1
vi
Drawing PZ 10 C AF4
vi
Drawing PZ 10 F AF 2
vi
Drawing PZ 10 H
vi
Drawing PZ 10 I AF1
vi
Drawing PZ 10 I AF2
vi
Drawing PZ 10 I AF3
vi
Drawing PZ 10 I AF4
vi
Drawing PZ 10 P
vi
Drawing PZ 10 R
vi
Drawing PZ 10 S AF1
vi
Drawing PZ 10 T
vi
Drawing PZ 15 I AF 1
vi
Drawing PZ 15 I AF 2
vi
Drawing PZ 15 I AF 3
vi
Drawing PZ 20 A AF1
vi
Drawing PZ 20 A AF2
vi
Drawing PZ 20 B AF5
vi
Drawing PZ 20 B AF8
vi
Drawing PZ 20 B AF9
vi
Drawing PZ 20 C-800
vi
Drawing PZ 20 C-E500
vi
Drawing PZ 20 C
vi
Drawing PZ 20 C
vi
Drawing PZ 20 E
vi
Drawing PZ 20 F-120 AF2
vi
Drawing PZ 20 F-120 AF3
vi
Drawing PZ 20 F-120
vi
Drawing PZ 20 F-130
vi
Drawing PZ 20 F-145-n6
vi
Drawing PZ 20 F-145
vi
Drawing PZ 20 F-160
vi
Drawing PZ 20 F-240 AF 2
vi
Drawing PZ 20 F-240 AF 3
vi
Drawing PZ 20 F-240
vi
Drawing PZ 20 F-96
vi
Drawing PZ 20 G AF1
vi
Drawing PZ 20 G AF2
vi
Drawing PZ 20 G AF3
vi
Drawing PZ 20 H
vi
Drawing PZ 20 I AF1
vi
Drawing PZ 20 I AF2
vi
Drawing PZ 20 J
vi
Drawing PZ 20 J
vi
Drawing PZ 20 K
vi
Drawing PZ 20 L AF2
vi
Drawing PZ 20 M AF1 E
vi
Drawing PZ 20 M AF1
vi
Drawing PZ 20 N AF2
vi
Drawing PZ 20 O F=120
vi
Drawing PZ 20 O F=50
vi
Drawing PZ 20 O F=63
vi
Drawing PZ 20 O F=75
vi
Drawing PZ 20 R
vi
Drawing PZ 20 S-50
vi
Drawing PZ 20 S
vi
Drawing PZ 20 T
vi
Drawing PZ 20 U AF2
vi
Drawing PZ 20 V
vi
Drawing PZ 20 X AF5
vi
Drawing PZ 20 X AF6
vi
Drawing PZ 20
vi
Drawing PZ 40 C
vi
Drawing PZ 40 D
vi
Drawing PZ 40 F
vi
Drawing PZ 40 G
vi
Drawing PZ 40 N-130 AF1
vi
Drawing PZ 40 N-130 AF2
vi
Drawing PZ DPH 001
vi
Drawing PZ-PROFIBUS -- block-image
vi
Drawing PZDPH-001
vi
VK_000
Drawing VK 20 09
vi
Drawing VK 20 11
vi
Drawing VK 20 20
vi
Drawing VK 20 23
vi
Drawing VK 20 24
vi
Drawing VK 20 26
vi
Drawing VK 20 29
vi
Drawing VK 20 30
vi
Drawing VK 20 31
vi
Drawing VK 20 32
vi
Drawing VK 30 01
vi
Drawing VK 30 02
vi
Drawing VK 30.04
vi
Drawing VK 30.05
vi
Drawing VK 30.06
vi
VK_abc
Drawing VK 01 A AF2
vi
Drawing VK 01 B
vi
Drawing VK 01 C 232
vi
Drawing VK 01 I AF10
vi
Drawing VK 01 I AF11
vi
Drawing VK 01 I AF1
vi
Drawing VK 01 I AF5
vi
Drawing VK 01 I AF9
vi
Drawing VK 01 K AF5
vi
Drawing VK 01 K AF6
vi
Drawing VK 01 P AF1
vi
Drawing VK 01 P AF2
vi
Drawing VK 01 X AF1
vi
Drawing VK 01 X S
vi
Drawing VK 01 Y AF1
vi
Drawing VK 01 Y AF3
vi
Drawing VK 01 Y AF4
vi
Drawing VK 01 Z
vi
Drawing VK 02 A AF12
vi
Drawing VK 02 A AF1
vi
Drawing VK 02 A AF2
vi
Drawing VK 02 A AF3
vi
Drawing VK 02 B
vi
Drawing VK 02 C AF1
vi
Drawing VK 02 C AF2
vi
Drawing VK 02 D AF1
vi
Drawing VK 02 D AF2
vi
Drawing VK 02 E
vi
Drawing VK 02 F AF1
vi
Drawing VK 02 F AF2
vi
Drawing VK 02 F AF3
vi
Drawing VK 02 F S
vi
Drawing VK 02 G
vi
Drawing VK 02 H
vi
Drawing VK 02 I
vi
Drawing VK 02 J
vi
Drawing VK 02 K AF1
vi
Drawing VK 02 K AF2
vi
Drawing VK 02 L AF11
vi
Drawing VK 02 L AF12
vi
Drawing VK 02 L AF1
vi
Drawing VK 02 L AF2
vi
Drawing VK 02 L AF3
vi
Drawing VK 02 M AF2
vi
Drawing VK 02 N
vi
Drawing VK 02 O
vi
Drawing VK 02 P AF1
vi
Drawing VK 02 P AF2
vi
Drawing VK 02 Q
vi
Drawing VK 02 R AF1
vi
Drawing VK 02 S AF1
vi
Drawing VK 02 S AF2
vi
Drawing VK 02 T AF1
vi
Drawing VK 02 U AF1
vi
Drawing VK 02 U AF2
vi
Drawing VK 02 W AF1
vi
Drawing VK 03 A AF1
vi
Drawing VK 03 A AF2
vi
Drawing VK 03 A AF3
vi
Drawing VK 03 H
vi
Drawing VK 11 B
vi
Drawing VK 11 C-USB
vi
Drawing VK 11 D
vi
Drawing VK 11 E AF1
vi
VP_000
Drawing VP 20.01
vi
Drawing VP 20.02
vi
Drawing VP 20.03
vi
Drawing VP 20.04
vi
Drawing VP 20.05
vi
Drawing VP 20.06
vi
Drawing VP 20.07
vi
Drawing VP 20.08
vi
Drawing VP 20.09
vi
Drawing VP 20.10
vi
ZA_abc
Drawing ZA 01 A AF1
vi
Drawing ZA 01 B AF1
vi
Drawing ZA 01 C AF1
vi
Drawing ZA 01 D AF1
vi
Drawing ZA 01 D AF2
vi
Drawing ZA 01 E AF1
vi
Drawing ZA 01 F AF1
vi
Drawing ZA 01 G AF1
vi
Drawing ZA 01 H AF1
vi
Drawing ZA 01 I AF1
vi
Drawing ZA 01 J AF1
vi
Drawing ZA 01 J AF2
vi
Drawing ZA 01 K AF1
vi
Drawing ZA 01 M AF1
vi
Drawing ZA 01 Q-35 AF1
vi
Drawing ZA 01 Q-35 AF2
vi
Drawing ZA 01 Q-35 AF3
vi
Drawing ZA 01 Q-35 AF5
vi
Drawing ZA 01 R AF1
vi
Drawing ZA 01 S AF1
vi
Drawing ZA 01 T AF1
vi
Drawing ZA 01 V AF1
vi
Drawing ZA 01 V AF2
vi
Drawing ZA 01 W AF1
vi
Drawing ZA 10 F-160
vi
Drawing ZA 10 F-180
vi
EAC Declaration EAC Declaration
Files
EAC Deklaration PK-PA-PT
vi
EAC Deklaration PX
vi
Manuals Manuals
Portable pyrometer
Manual CellaPort PT 11x 12x 13
vi
Manual CellaPort PT 14x
vi
Manual CellaPort PT 18x
vi
Manual PV 11
vi
Quick guide CellaPort PT 11x 12x 13x
vi
Quick guide CellaPort PT 14x 15x 16x
vi
CellaTemp PK
Manual CellaCombustion PK
vi
Manual CellaSwitch PKS
vi
Manual CellaTemp PKx 6x Giao tiếp IO Link
vi
Manual CellaTemp PKx Giao tiếp IO Link
vi
Quick guide CellaTemp PK6x Giao tiếp IO Link
vi
Quick guide CellaTemp PKxx Giao tiếp IO Link
vi
CellaTemp PA
Manual CellaCast PA8x
vi
Manual CellaTemp PA 1x2x3x
vi
Manual CellaTemp PA 21 31 36
vi
Manual CellaTemp PA 40 AF 90
vi
Manual CellaTemp PA 40 AF 92
vi
Manual CellaTemp PA 41
vi
Manual CellaTemp PA 4x5x6x
vi
Quick guide CellaCast PA8x
vi
Quick guide CellaTemp PA1x 2x 3x
vi
Quick guide CellaTemp PA4x 5x 6x
vi
CellaTemp PX
Manual CellaCast PX 8x
vi
Manual CellaTemp PX 1x 2x 3x
vi
Manual CellaTemp PX 21 31 36
vi
Manual CellaTemp PX 41
vi
Manual CellaTemp PX 4x 5x 6x
vi
Quick guide CellaCast PX 8x
vi
Quick guide CellaTemp PX 1x 2x 3x
vi
Quick guide CellaTemp PX 4x 5x 6x
vi
Accessories
Manual CellaTemp PZ 20X
vi
Manual DA230A
vi
Manual VK30.01
vi
Manual VK30.03
vi
Phần mềm
Manual CellaView V2
vi
Manual Giao tiếp IO Link Communication Tool SW 50
vi
CellaTemp PR
Manual CellaTemp PR xx
vi
Quick guide CellaTemp PRxx
vi
Archive
Manual CellaTemp PZDP AF4xx
vi
Technical reports Technical reports
Fundamentals
Technical Report Emissivity
vi
Technical Report Giao tiếp IO Link
vi
Technical Report Metrological Errors
vi
Technical Report Optical Influences
vi
Technical Report Optical metrological errors
vi
Technical Report Panorama pyrometer
vi
Technical Report Two-colour pyrometer
vi
Applications
Technical Report Casting
vi
Technical Report CellaWire PT 143
vi
Technical Report EERC algorithm for aluminium extrusion
vi
Technical Report Heat treatment in rotary kilns
vi
Technical Report Induction heating systems
vi
Technical Report Induction heating
vi
Technical Report Optical temperature measurement in combustion plants
vi
Technical Report Process optimization of stabilizer manufacturing
vi
Technical Report Reduction of nitrogen oxides in thermal recycling plants
vi
Technical Report Shiny metals at low temperatures
vi
Technical Report Temperature control during tempering of rod material
vi
Technical Report Temperature measurement during forge heating
vi
Technical Report Temperature measurement for sustainable production of liquid iron and steel
vi
Technical Report
vi
Videos Videos
Image
KELLER ITS Image deutsch
KELLER ITS Image english
Applications
CellaCombustion
KELLER ITS CellaCast wear-free temperature measurement of molten metal
KELLER ITS Application Solution Stove Dome
KELLER ITS CellaCast automatic temperature measurement when casting metal
KITS App
KITS App deutsch
KITS App englisch
KITS App französisch
KITS App russisch
Service
Camera features PA PX
Emissivity Calculator
FoV Calculator
News
Thermproces 2023 KELLER ITS