Division KELLER
Please choose your language:

Tính toán phát xạ

Với dụng cụ này cho phép bạn tính toán độ phát xạ được cài đặt trên Nhiệt kế cho sản phẩm đo được lựa chọn hoặc xác định giá trị sai số trong điều kiện sản xuất thay đổi. Kết quả được tính toán và hiển thị trong thời gian thực trong khi các tham số đo đã được đặt.
INDICE 6 Login
© 2001-2023 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt